Katalog informacij javnega značaja - Informacije javnega značaja - JP Prlekija

Informacije javnega značaja

Domov / Informacije javnega značaja / Katalog informacij javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:
JAVNO PODJETJE PRLEKIJA d.o.o.
Babinska cesta 2A
9240 Ljutomer
Matična številka: 3637905000
Identifikacijska številka za ID: SI34813144
Šifra dejavnosti: 36.000
IBAN: SI56 3300 00003716 255
Leto ustanovitve: 2009
Velikost podjetja: majhno
Telefon: 02/585 8 240
Fax: 02/585 8 248
Elektronska pošta: info@jp-prlekija.si
Spletna stran: www.jp-prlekija.si
Odgovorna uradna oseba: mag. Artur Racman
Datum prve objave kataloga: 15.10.2010
Datum zadnje spremembe: 20.04.2020Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.jp-prlekija.si
Druge oblike kataloga: Tiskana oblika je na vpogled na sedežu družbe Javno podjetje Prlekija d.o.o. v tajništvu.

 2.Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa 

Ustanovitelji javnega podjetja
Ustanoviteljice javnega podjetja so občine Ljutomer, Križevci, Veržej, Razkrižje, Sv. Jurij ob Ščavnici, Radenci, Gornja Radgona in Apače.
Opis delovnega področja, kot izhaja iz ustanovitvenih aktov:
Družba Javno podjetje Prlekija d.o.o. s sedežem na Babinski cesti 2A, 9240 Ljutomer je organizirana kot družba z omejeno odgovornostjo in opravlja dejavnosti skladno z Odlokom o ustanovitvi Javnega podjetja Prlekija d.o.o. (Uradni list RS, št. 24/2009). Prednostno opravlja tiste dejavnosti, ki so z odloki družbenic opredeljene kot gospodarske javne službe, predvsem pa tiste, ki pomenijo izvajanje naslednjih opisno določenih dejavnosti:

- oskrba s pitno vodo
- odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda 

Javno podjetje izvaja v obliki javnih pooblastil tudi naloge v zvezi z dejavnostmi, ki jih opravlja ali v zvezi s sredstvi, ki jih ima v upravljanju ali s katerimi razpolaga, predvsem pa:

 

Kratek opis dejavnosti
OSKRBA S PITNO VODO:
Dejavnost izvajanja lokalne gospodarske javne službe za oskrbo z pitno vodo obsega upravljanje z vodovodnim omrežjem, objekti in napravami za oskrbo z pitno vodo, zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode uporabnikom in varnost vodooskrbe z veljavnimi predpisi, izvajanje meritev in monitoringa kvalitete pitne vode, vzdrževanje vodovodnega omrežja, objektov in naprav, priključevanje novih uporabnikov na vodovodno omrežje ter vodenje in razvijanje katastra vodovodnega omrežja.


ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA
Dejavnost izvajanja lokalne gospodarske javne službe za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne ter padavinske vode vključuje upravljanje z napravami in objekti javne kanalizacije, upravljanje Centralne čistilne naprave Ljutomer ter drugih čistilnih naprav v občinah ustanoviteljicah Javnega podjetja Prlekija d.o.o.

Naprave in objekti javne kanalizacije obsegajo magistralno, primarno in sekundarno kanalizacijsko omrežje vključno s pomožnimi objeti in napravami. Naprave in objekti uporabnikov so: kanalizacijsko omrežje s pripadajočimi napravami od objekta uporabnika do priključka na javno kanalizacijo, naprave za predčiščenje odpadne vode (maščobniki, oljni lovilci, peskolovi, čistilne naprave), interna meteorna kanalizacija.

Seznam notranjih organizacijskih enot
DELOVNI PROCES V PODJETJU JE ORGANIZIRAN V:

 

Delo med področji koordinira in usmerja direktor podjetja, mag. Artur RACMAN, tel.: 02/585 82 41, E-Mail: artur.racman@jp-prlekija.si

 

RAZVOJNO TEHNIČNO PODROČJE
V razvojno tehničnem področju se izvaja dejavnost razvoja vodovodnega in kanalizacijskega sistema.

 

FINANČNO RAČUNOVODSKO PODROČJE
Na finančno računovodskem področju se izvaja finančno računovodska dejavnost, dejavnost planiranja, obračun storitev in knjigovodska dejavnost. Delitev dela mora biti podrejena podzakonskim predpisom, ter potrebi po analitičnih in ažurnih podatkih o finančnem poslovanju podjetja.

 

PODROČJE PRAVNIH, SPLOŠNIH, UPRAVNIH IN KADROVSKIH ZADEV
V službi pravnih, splošnih, upravnih in kadrovskih zadev se izvajajo pravni, pravdni, izterjevalni in drugi postopki, pripravljajo in usklajujejo se interni akti podjetja, pogodbe ter drugi akti glede na sprotne potrebe. Izvajajo se vse kadrovske zadeve že zaposlenih delavcev, vključno s postopki zaposlovanja novih sodelavcev in vsi drugi postopki, ki izhajajo iz predpisov povezanih z delovnimi razmerji. Na tem področju se tudi izvajajo in vodijo vsi postopki javnega naročanja.  

 

Organigram organa: Organigram Javnega podjetja Prlekija d.o.o.2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba:

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi 

Predpisi podjetja 

 

Katalog zbirk osebnih podatkov

  1. Evidenca zaposlenega delavca
  2. Evidenca o poškodbah pri delu
  3. Evidenca o plači zaposlenega delavca
  4. Evidenca o uporabnikih vodovodnega in kanalizacijskega omrežja
  5. Evidenca o investitorjih, ki zaprosijo za izdajo projektnih pogojev, mnenj in soglasij
  6. Evidenca o videonadzoru
    • evidenca temelji na Zakonu o varstvu osebnih podatkov in vsebuje podatke, kot jih narekuje imenovani zakon
    • organ pridobiva podatke v evidenci po uradni dolžnosti, na podlagi prejetih vlog, katere so naslovljene na kadrovsko službo družbe Javnega podjetja Prlekija d.o.o.


2.d Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov


3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:


4. Objave

Letno poročilo 2019
Letno poročilo 2020
Letno poročilo 2021
Podatki o plačah in donacijah - leto 2020
Podatki o plačah in donacijah - leto 2021
Podatki o plačah in donacijah - leto 2022