Oskrba s pitno vodo - Pitna voda - JP Prlekija

Pitna voda

Domov / Pitna voda / Oskrba s pitno vodo

Oskrba s pitno vodo

Občina Ljutomer
Javno zdravstvene zahteve v zvezi s pitno vodo so:
vedno, vsem, kjerkoli, zadosti in kakovostno.

Za dosego teh ciljev smo kot izvajalec gospodarske javne službe v 22 letih upravljanja Javnega vodovodnega sistema Ljutomer, izoblikovali sistematičen pristop v vseh fazah od načrtovanja, zagotavljanja in spremljanja oskrbe s pitno vodo.

Glavna dejavnost oskrbe s pitno vodo je zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode prebivalcem v občinah Ljutomer, Razkrižje, Križevci pri Ljutomeru, Veržej, Sveti Jurij ob Ščavnici in občini Apače.

Dejavnost oskrbe s pitno vodo vključuje:
 • upravljanje javnih vodovodnih sistemov,
 • zajemanje črpanje, priprava pitne vode,
 • distribucija pitne vode gospodinjstvom in ostalim uporabnikom,
 • kratkoročno in dolgoročno načrtovanje pridobivanja vodnih virov, 
 • spremljanje kvalitete in količine distribuirane pitne vode,
 • pregledi in nadzor naprav javnega vodovodnega omrežja,
 • vzdrževalna dela na objektih za oskrbo s pitno vodo
  (čiščenje, dezinfekcija, sanacijska dela, posodobitev opreme, naprav) 
 • vzdrževalna dela v okolici objektov (čiščenje, urejanje okolice, dostopnih poti),
 • vzdrževanje vodovodnih priključkov,
 • popisi vodomernih števcev,
 • izvajanje programa menjave vodomernih števcev v skladu z Zakonom o meroslovju in občinskimi odloki s področja izvajanja javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo,
 • dežurna služba,
 • intervencijska dela na javnem vodovodnem sistemu (odprava poškodb na omrežju),
 • po naročilu stranke dela na hišni vodovodni napeljavi, priključku,
 • izvajanje notranjega nadzora po načelih HACCP sistema za oskrbo s pitno vodo,
 • izvajanje nadzora na vodovarstvenih območjih pitne vode.

Javni vodovodni sistem Ljutomer je sestavljen iz dveh podsistemov:
Kot vir pitne vode se v obeh primerih izkorišča aluvialni vodonosnik Murskega polja.