Kanalizacijski sistem - Odpadna voda - JP Prlekija

Odpadna voda

Domov / Odpadna voda / Kanalizacijski sistem

Kanalizacijski sistem

PRISPEVNO PODROČJE ČN VERŽEJ
Zgrajenih je pet osnovnih – primarnih kanalov, ki se združujejo proti severovzhodnemu delu Veržeja do zaščitnega nasipa pred visokimi vodami reke Mure, kjer je locirana čistilna naprava.


Na primarne kanale so priključeni sekundarni kanali in sicer tako, da je omogočena priključitev čim večjega števila uporabnikov na kanalizacijsko omrežje.
Dolžina vseh primarnih in sekundarnh kanalov znaša cca 6 kilometrov.


PRISPEVNO PODROČJE NAPRAVE LJUTOMER

Prispevno področje Čistilne naprave Ljutomer (ČN Ljutomer) obsega prispevna področja občin Ljutomer in Križevci pri Ljutomeru.

Na ČN Ljutomer je trenutno priključeno mesto Ljutomer v celoti ter naselje Noršinci.
Primarni zbiralniki tvorijo 5 vej in sicer: »M«, »S«, »E«, »F« in »Ž« zbiralnik. Zgrajeni so tako, da so vsi priključeni na glavni zbiralnik »M«, ki je speljan od Razlagove ulice po desnem bregu razbremenilnega kanala vodotoka Ščavnice do ČN Ljutomer. S severnega dela mesta se na glavni zbiralnik »M« priključi kanal S, z južnega dela mesta pa zbirna kanala »F« in »Ž«.
Na kanalizacijskem omrežju mesta Ljutomer sta zgrajeni dve črpališči odpadnih vod, ki imata vgrajeni po dve črpalki. Ena črpalka je stoodstotna rezerva.
Nad črpališči je vzpostavljen daljinski nadzor.

Ostala prispevna področja se bodo gradila postopno in priključevala na kanalizacijsko omrežje, ki vodi do ČN Ljutomer:

 

PRISPEVNO PODROČJE BIOLOŠKE ČISTILNE NAPRAVE RAZKRIŽJE

Občina Razkrižje je zgradila ločen sistem fekalne kanalizacije, ki trenutno rešuje odvajanje odpadnih vod iz naselij Veščica, Razkrižje, Šafarsko in Gibina ter dela Koprive, z odvajanjem odpadnih vod na biološko čistilno napravo tipa SBR v naselju Gibina. Na obravnavanem območju občine so zgrajeni naslednji kanali: K1, K1-1, K2, K2-1, K3, K3-1, K3-2, K4, K5, K5-1, K5-1-1, K5-2, K6, K6-1, K7, K8, K8-1, K8-1-1, K8-1-2, K9, K9-1, K9-1-1, K9-2, K10, K10-1, K10-2, K11, K13 in iztočni kanal IK, tlačni kanali: TV1, TV2, TV3, TV4, TV5 in TV6 ter črpališča od Č1, Č2, Č3, Č4, Č5, Č6, Č7, Č8, Č9 in Č10.

Naselje Gibina
V naselju Gibina so zgrajeni naslednji kanali: K1, K1-1, K2, K2-1, K3, K3-1 in K3-2 ter tlačni vod TV1.
Kanali K1 in K1-1 se stekajo v črpališče Č1. Iz črpališča odpadne vode Č1 se fekalna odpadna voda črpa po tlačnem vodu TV1 na skupno čistilno napravo v naselju Gibina, od tam pa po iztočnem kanalu IK v sprejemnik in odvodnik – reko Ščavnico.
Kanala K2 in K2-1 se stekata v črpališče odpadne vode Č1.
Kanali K3, K3-1 in K3-2 se stekajo v kanal K2.

Naselje Šafarsko
V naselju Šafarsko so zgrajeni naslednji kanali: K4, K5, K5-1, K5-1-1, K5-2, K6, K6-1, K7 in K8 ter tlačna voda TV2 in TV3.
Kanal K4 se steka v črpališče odpadne vode Č2. Iz črpališča Č2 se fekalna odpadna voda črpa po tlačnem vodu TV2 v kanal K3 v naselju Gibina.
Kanali K5, K5-1, K5-1-1 in K5-2 se stekajo v kanal K4.
Kanali K6, K6-1 in K7 se stekajo v črpališče odpadne vode Č3. Iz črpališča Č3 se fekalna odpadna voda črpa po tlačnem vodu TV3 v kanal K8.

Naselje Razkrižje
V naselju Razkrižje so zgrajeni naslednji kanali: K8, K8-1, K8-1-1, K8-1-2, K9, K9-1, K9-1-1, K10, K10-1, K10-2 ter tlačna voda TV4 in TV5.
Kanali K8, K8-1, K8-1-1 in K8-1-2 se stekajo v črpališče Č4. Iz črpališča odpadne vode Č4 se fekalna odpadna voda črpa po tlačnem vodu TV4 v kanal K5 v naselju Šafarsko.
Kanal K9-1-1 se steka v črpališče Č5 in naprej v kanal K9-1, ki se steka v kanal K9.
Kanala K10 in K10-1 se stekata v črpališče Č8. Iz črpališča Č8 se fekalna odpadna voda črpa po tlačnem vodu TV5 v kanal K8.
Kanal K10-2 se steka v črpališče odpadne vode Č8 v naselju Razkrižje. Na kanalu K10-2 se je zgradijo črpališče odpadne vode Č9 zaradi dviga nivelete.

Naselje Veščica
V naselju Veščica so zgrajeni naslednji kanali: K9, K9-2, K10-2, K11 in K13, TV6 in Č10.
Kanala K13 in K9-2 se stekata v kanal K9, ki se steka v črpališče odpadne vode Č4 v Razkrižju. Na kanalu K9 sta se zgradili črpališči Č6 in Č7 zaradi dviga nivelete.
Kanal K11 se steka v črpališče Č10. Iz črpališča Č10 se fekalna voda črpa po tlačnem vodu TV6 v kanal K10-2.
Kanal K10-2 se steka v črpališče odpadne vode Č8 v naselju Razkrižje. Na kanalu K10-2 se je zgradijo črpališče odpadne vode Č9 zaradi dviga nivelete.
Iz črpališča Č6 se fekalna voda črpa po tlačnem kanalu TV6 v kanal K10-2.

Sistem zgrajenega kanalizacijskega sistema v občini Razkrižje je zasnovan kot ločen sistem, kjer se posebej odvajajo fekalne odpadne vode in meteorne odpadne vode iz streh in drugih utrjenih površin. Zgrajeni gravitacijski vodi so iz PVC cevi dimenzije DN 200 mm. Tlačni vodi so iz PE cevi dimenzij DN 90 in DN 125 mm A6/6 barov. Na glavnih in tudi stranskih kanalih, ki so priključeni na glavne kanale, je sistem odtoka fekalne odpadne vode gravitacijski. Zgrajena črpališča odpadne vode in tlačni vodi imajo funkcijo prečrpavanja fekalne odpadne vode v jaške, od koder prečrpana odpadna voda gravitacijsko teče naprej.

Na obravnavanem območju zgrajenega kanalizacijskega sistema je deset črpališč fekalne odpadne vode. Črpališča so izvedena iz armiranega poliestra, ki so ga na dnu obtežili proti vzgonu z AB tlačno ploščo, na vrhu pa z AB krovno ploščo različnih dimenzij. V vsakem posameznem črpališču sta vgrajeni po dve potopni črpalki, ki delujeta izmenično. Vgrajene črpalke so različnih kapacitet glede na hidravlični izračun, višino črpanja in dolžino tlačnega voda. Vsako črpališče ima svojo elektro omaro in komandno omaro za obratovanje črpalk.

Hišni priključki so se izvedli v PVC cevjo dimenzije DN 160 mm in sicer tako, da se priključijo iz PE jaška DN 625 na parceli, neposredno na najbližji jašek v kanalizacijskem omrežju. Taka izvedba omogoča izvajalcu javne službe kontrolo in čiščenje.

Hišni priključki se izvajajo v skladu z veljavnim Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih vod na območju občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 25/10, 91/10 in 103/11) pod nadzorom izvajalca javne službe JP Prlekija d.o.o.. Trenutno je na zgrajenem kanalizacijskem sistemu možnih ocenjeno 323 hišnih priključkov. Do dne 31.12.2012 je bilo izvedenih in evidentiranih 219 hišnih priključkov.