Informacija za uporabnike po Prilogi 4 Uredbe o pitni vodi - Pitna voda - JP Prlekija

Pitna voda

Domov / Pitna voda / Informacija za uporabnike po Prilogi 4 Uredbe o pitni ...

Informacija za uporabnike po Prilogi 4 Uredbe o pitni vodi

INFORMACIJE ZA UPORABNIKE PITNE VODE

Obveščanje javnosti skladno s Prilogo 4 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023)

1. Identifikacija upravljavca vodovoda:

NAZIV DRUŽBE:

JAVNO PODJETJE PRLEKIJA d.o.o.

SEDEŽ DRUŽBE: 

Babinska cesta 2a, 9240 Ljutomer

ID ZA DDV: 

SI34813144

DIREKTOR DRUŽBE: 

mag. Artur Racman

TELEFON: 

 +386 (0)2 58 58 240

SPLETNA STRAN: 

 www.jp-prlekija.si

E-POŠTA: 

 info@jp-prlekija.si

ORGANIZACIJSKA OBLIKA:

 družba z omejeno odgovornostjo


2. Prispevna območja vodnih virov in vodovarstvena območja vodnih virov

Prispevna območja vodnih virov in vodovarstvena območja vodnih virov Lukavci, Mota, Podgrad, Segovci, Terbegovci, Žihlava s katerimi upravlja JP Prlekija d.o.o. so opisana na naslednji povezavi

https://www.jp-prlekija.si/si/pitna-voda/oskrba-s-pitno-vodo/vodovarstvena-obmocja


3. Oskrbovalna območja

 

Javni vodovodni sistem Vodovod sistema C je razdeljen na oskrbovalna območja po posameznih vodnih virih, in sicer:

Oskrbovalno območje

Oskrbovana naselja

LUKAVCI

Občina Ljutomer: Babinci, Bodislavci, Branoslavci, Bučkovci, Cezanjevci, Cuber, Desnjak, Drakovci, , Godemarci, Gresovščak, Grlava, Ilovci, Jeruzalem, Krištanci, Kuršinci, Ljutomer, Mala Nedelja, Mekotnjak, Moravci v slov. Gor., Noršinci, Nunska Graba, Plešivica, Podgradje, Precetinci, Presika, Pristava ,Radomerje, Radomerščak, Radoslavci, Rinčetova Graba, Sitarovci, Slamnjak, Sp. Kamenščak, Stara Cesta, Stročja vas, Šalinci, Vidanovci, Vogričevci, Zg. Kamenščak, Železne dveri

Občina Križevci: Berkovci, Berkovski Prelogi, Boreci, Dobrava, Gajševci, Grabe pri Ljut., Iljaševci, Ključarovci, Kokoriči, Križevci pri Ljut., Logarovci, Lukavci, Stara Nova Vas

Občina Sv. Jurij ob Šč.: Bolehnečici, Gabrc, Galušak, Grabšinci, Kokolajnščak, Mali Moravščak

Občina Veržej: Banovci, Veržej

MOTA

Občina Ljutomer: Cven, Krapje, Globoka, industrijska cona v Ljutomeru

Občina Križevci: Bučečovci, Vučja vas, Zasadi

Občina Razkrižje: vsa naselja

Občina Sv. Jurij ob Šč.: Biserjane, Blaguš, Brezje, Čakova, del naselja Dragotinci, Jamna, Kupetinci, Rožički Vrh, Selišči, Slaptinci, Stanetinci, Sv. Jurij ob Šč., Žihlava

Občina Veržej: Bunčani

TERBEGOVCI

Občina Sv. Jurij ob Šč.: Grabonoš, Kutinci, Sovjak, Stara Gora, Terbegovci, Ženik

PODGRAD-SEGOVCI

celotna občina Apače (razen naselij Novi Vrh in Vratji Vrh)

Občina Sv. Jurij ob Šč.: del naselja Dragotinci


4. Drugi podatki o oskrbi s pitno vodo

Oskrbovalno območje

Število uporabnikov*

DEZINFEKCIJA (da/ne)

Dezinfekcijsko sredstvo

Druga priprava vode

LUKAVCI

13.350

 Da

NaOCl

Filtracija na filtrih z aktivnim ogljem

MOTA

4.700

 Da

NaOCl

Filtracija na filtrih z aktivnim ogljem

TERBEGOVCI

750

 Da

NaOCl

 Filtracija na filtrih z aktivnim ogljem

PODGRAD-SEGOVCI

3.000

 Da

NaOCl

Ozonacija, filtracija na peščenih filtrih, UV dezinfekcija, filtracija na filtrih z aktivnim ogljem

*Število uporabnikov v letu 2023


5. Poročila z rezultati spremljanja pitne vode za parametre iz delov A, B in C, Priloge 1 iz Uredbe o pitni vodi, vključno s podatkom o pogostnosti spremljanja

Spremljanje parametrov pitne vode se izvaja skladno z določili Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023) in skladno z določili 10. - 14. člena Pravilnika o pitni vodi – v veljavi do 31. 12. 2028 (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15, 51/17).

V https://www.jp-prlekija.si/si/pitna-voda/analiza-pitne-vode/rezultati-preizkusanj-1 so odložena poročila o izvedenih mikrobioloških in fizikalno-kemijskih preskusih pitne vode. Pregled vseh preiskanih parametrov v sklopu rednega notranjega nadzora za leto 2023 je v Letno poročilo o pitni vodi za leto 2023.

Odvzemi vzorcev za mikrobiološke in fizikalno-kemijske preiskave se izvajajo po letnem planu za posamezno oskrbovalno območje, tako na objektih javnega vodovodnega sistema, kot pri končnih uporabnikih. Letno se izvedejo analize pitne vode cca. 220 vzorcev.


6. Informacije o parametrih, ki niso navedeni v Delu C Priloge 1 Uredbe o pitni vodi in povezanih vrednostih

a) trdota vode po vodnih virih 

Mesto meritve

Datum meritve

Nemška stopinja (°N)

Francoska stopinja (°F)

mmol/l

Vodarna Lukavci

4.12.2023

8,5

15,13

1,51

Vodarna Mota

5.4.2023

17,7

31,50

3,16

Vodarna Podgrad

29.6.2023

12,32

21,93

2,2

Črpališče Terbegovci

1.8.2023

15,0

26,70

2,68

1 °N = 1,78 °F
5,6 °N = 1 mmol/l

Opis trdote vode je dostopen na https://www.jp-prlekija.si/si/pitna-voda/trdota-vode

b) Minerali, anioni/kationi, raztopljeni v vodi: kalcij (Ca), magnezij (Mg), kalij (K)

Kalcij, magnezij in kalij so minerali, ki so naravno prisotni v pitni vodi. V tabeli so podane vrednosti vsebnosti navedenih mineralov v pitni vodi po posameznih oskrbovalnih območjih.

Oskrbovalno območje

Vodni vir

Ca (mg/L)

Mg (mg/L)

K (mg/L)

O.o. vodarne Lukavci

Lukavci

36

15

0,60

O.o. vodarne Mota

Mota

73

22

3,3

O.o. vodarne Terbegovci

Terbegovci

63

27

1,1

O.o. vodarne Podgrad in Segovci

Podgrad in Segovci

60

16

3,0

Več o priporočenih dnevnih vnosih in potrebah različnih starostnih skupin po teh treh mineralih najdete na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/referencne_vrednosti_za_vnos.pdf


7. Informacije o morebitni nevarnosti za zdravje uporabnikov pitne vode

Upravljavec vodovoda spremlja stanje vodnih virov in kvaliteto vode na vodovodnem omrežju. V kolikor bi prišlo do odstopanj, upravljavec sprejme ukrepe za odpravo pomanjkljivosti in uporabnikom zagotovi ustrezna navodila.

Tveganja, ki so na oskrbovalnih območjih vodovodnega sistema prepoznana so povezana s prisotnostjo poselitev, industrije, prometa in kmetijstva na vodovarstvenih območjih vodnih virov in na prispevnih območjih vodnih virov. Med dogodke, ki lahko ogrozijo varnost oskrbe s pitno vodo, se uvrščajo tudi okvare na vodovodnih omrežjih, napravah in objektih, kot posledica dotrajanosti ali starosti materialov. Pričakovati pa je mogoče, da se bodo ocene tveganja za naravne pojave, ki so posledica podnebnih sprememb (suše, poplave), še poviševale.

Zaradi zagotavljanja kvalitete vode v internih (hišnih) vodovodnih napeljavah vzdržuje občasni pretok vode na vseh pipah skladno z navodili in priporočili NIJZ o vzdrževanju interne vodovodne napeljave, katera so dostopna na povezavi: https://nijz.si/wp-content/uploads/2023/07/Priporocila-za-vzdrzevanje-interne-vodovodne-napeljave.pdf

Z namenom preprečevanja tveganj za zdravje zaradi razmer v interni vodovodni napeljavi uporabnikom svetujemo, da se seznanijo in upoštevajo navodila, ki so dostopna na povezavi: https://nijz.si/moje-okolje/pitna-voda/priporocila-lastnikom-objektov-o-ukrepih-za-zmanjsanje-in-odpravo-tveganja-ce-je-vzrok-neskladnosti-pitne-vode-interna-vodovodna-napeljava/  (NIJZ Vzdrževanje internega omrežja).

Ostala priporočila NIJZ povezana z vzdrževanjem interne vodovodne napeljave so dostopna na spletni strani NIJZ https://nijz.si/moje-okolje/pitna-voda/pitna-voda-informacije-za-strokovno-javnost/

8. Nasveti za odgovorno ravnanje s pitno vodo 9. Informacije o ceni dobavljene pitne vode

Podatke o ceni dobavljene vode so dostopni v zavihku Ceniki https://www.jp-prlekija.si/si/ceniki/ceniki1